OfficeMate AR

iOS Download

Android Download

OfficeMate AR Application, enjoy the content and activities all year long

ออฟฟิศเมทชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ พบกับคอนเทนต์และกิจกรรมดีๆ ผ่านเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ได้ตลอดทั้งปี

การรับข่าวสารเเละข้อตกลงการใช้บริการ Application OfficeMate A.R. (Augment Reality)

บริษัท ซีโอเเอล จำกัด (มหาชน ) เจ้าของ Application OfficeMate A.R. ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเเละดาวน์โหลด Application OfficeMate A.R. ผ่านทาง Apple store ( Play store)

ทางบริษัทฯ จึงขอเเจ้งข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ Application A.R.เเละบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยสังเขปดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. หากมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความสะดวกในการให้บริการเเก่ผู้มาใช้ Application A.R. ทุกท่าน ที่ได้ทำการกรอกรายละเอียดไว้กับทาง Application OfficeMate A.R. ท่านยอมรับเเละถือว่าเป็นสิทธิ เเละกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ จะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เเละขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปขายหรือเผยเเพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นเเต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการว่าจ้างหน่วยงานอื่น ให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ การจัดเก็บรักษาความลับเเละความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เเละมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง
 4. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัทฯ เเละบุคคลอื่นๆ
 5. ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมและก่อให้เกิดความขัดเเย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เเละเสียง
 6. ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เเละเสียง อันละเมิดต่อกฏหมาย หรือผิดต่อศิลธรรมอันดีงาม หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบ หรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า เเละทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย

สำหรับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เเละเสียง รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร  หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบอยู่ภายในเว็ปไซต์เเละ Appication OfficeMate A.R. ถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ เเต่เพียงผู้เดียว ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากมีบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมเเปลง ดัดเเปลง นำไปใช้ หรือเผยเเพร่ต่อสาธารณชน หรือจำหน่าย หรือมีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะของการเเสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะดำเนินการทางกฏหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว เเละบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเเก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนเเปลงเกี่ยวกับข้อเเก้ไขตกลงการใช้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องเเจ้งต่อผู้ใช้บริการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมเเละความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางบริษัทจึงขอเเนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ทุกครั้งที่เเวะชมหรือใช้ บริการจาก Application OfficeMate A.R.

Marker

DLT AR

iOS Download

Android Download

เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านแอพพลิเคชั่น กรมการขนส่งทางบก AR
———————————————————————————————————-
เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณส่องไปยังผนังรูปภาพที่มีสัญลักษณ์  AR ก็จะปรากฏภาพ Animation 3D หรือ Clip VDO ขึ้นมา พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้รายละเอียดเนื้อหา ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 1

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 3

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 4

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR COCE : วิทย์ ป. 6

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : Banbua AR

512-512

ข้อมูลบ้านบัว

บ้านบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านข้าวอินทรีย์จังหวัดพะเยา อีกทั้งด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นการผสมผสานของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่ตามศักยภาพและเทคนิควิธีการของท้องถิ่นด้วย จนมีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วประเทศ เรียกได้ว่าเป็น Ecotourism ตั้งแต่ ปี 2558 จำนวนผู้มาศึกษาดูงานกว่า 500 คณะ จำนวนกว่า 50,000 คน  โดยมีการบริหารจัดการโดยมัคคุเทศก์ของชุมชนมืออาชีพ และมีบริการที่พักโฮมสเตย์ จำนวน กว่า 20 หลัง รับคณะศึกษาดูงานพักค้างแรมได้ มากกว่า 100 คน และยังเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR CODE : SSRU AR

วิธีการใช้งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น SSRU AR เพื่อใช้ Scan กับวารสารและเอกสารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อใช้ดูเนื้อหาที่เป็นวีดีโอและโมเดล 3 มิติ นักศึกษาสามารถดาวโหลดได้แล้ววันนี้ ที่ APP STORE

เทคโนโลยี AR CODE (Augmented reality) คือการสผานเอาโลกของความเป็นจริงเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อขยายเนื้อหาจากกระดาษสู่ เนื้อหาดิจิตอล

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)