AR CODE : เกมตะลุยทั่วไทย…ไปโตโยต้า

วิธีการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นเกมขับรถที่จะพาคุณตะลุยทั่วไทย ไปพร้อมกับรถยนต์โตโยต้า ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี AR ( Augmented Reality ) รอให้ผู้ใช้เข้าไปร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับรางวัล ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษในงาน Toyota  Play Cool  Wow เท่านั้น

แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ได้รับทราบว่าโตโยต้ามีโชว์รูมทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 450 โชว์รูม

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

วิธีการใช้งาน

AR CODE – BTFP Digital Book 2017

iOS Download

Android Download

Application Name
BTFP Digital Book 2017

คำอธิบาย Application
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดทำหนังสือรวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนประจำปี 2556-2557 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินมานำเสนอในรูปแบบของ Augmented Reality (AR) เพื่อให้หนังสือดังกล่าวซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลทางวิชาการ มีความน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่แก่ประชาชน

Marker

AR CODE – POP-UP THAILAND 2017

iOS Download

Android Download

แอพพลิเคชั่น POP-UP THAILAND 2017 เป็นแอพพลิเคชั่นของหน่วยงาน TCEB

Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

Who We Are, What We Do

Established by Royal Decree in 2002, the Thailand Convention and Exhibition Bureau (also known as TCEB) is a public organization tasked with promoting and developing business events in Thailand. Since 2004, TCEB has worked toward establishing Thailand as Asia’s premier business events destination, by providing flexible, service-oriented support to meeting-goers, incentives winners, convention attendees and exhibition participants.

TCEB is your partner in all aspects of your business trip to Thailand – what happens inside the venue is just the beginning. We’re dedicated not only to facilitating world-class business events, but to making business travelers aware of the Kingdom’s remarkable array of destinations, activities and attractions. Partner with us today to learn what millions of businesspeople already know: That Thailand is the most pleasurable place in the world to do business.

Marker

AR CODE : AR CPB ANNUAL 2016

iOS Download

Android Download

รายงานประจำปี 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพย์สินฯ
ทั้งตามภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน
และตามหน้าที่พลเมืองดีของชาติผ่านการสนับสนุนโครงการด้านกิจการสังคมต่างๆ
และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Marker

VR – 3D MAPPING – SIEMENS

ภาพ 360 องศา ในระบบ VR สามารถเปิดดูรูปผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้

เป็นภาพ GIF แสดงตัวอย่างการใช้งาน

ภาพ 360 องศาในระบบ VR

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 080 264 3336
www.illusion.in.th
E mail : illusion.thai@gmail.com

รองรับ Gear VR

VR – Phuphatara Rayong

ภาพ 360 องศา ในระบบ VR สามารถเปิดดูรูปผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้

เป็นภาพ GIF แสดงตัวอย่างการใช้งาน

ภาพ 360 องศาในระบบ VR

Welcome To Phuphatara Rayong.
At Phuphatara, every day will be enhanced by a variety of amenities and activities selected especially for you. Indulge yourself in a large Infinity Edge Pool that blends perfectly with the sea and white sand beach, enhancing your relaxing lifestyle.
http://www.phuphatara.com/rayong/

#360 #PhuphataraRayong

OPEN URL

รองรับ Gear VR

AR CODE : English Vocabulary

วิธีการใช้งาน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบ Augmented Reality AR เป็นบัตรภาพที่ดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ และเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหว เสียงอ่านคำศัพท์และความหมายประกอบคำซึ่งจะช่วยฝึกความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กให้ดีขึ้น อีกทั้งสมองของเด็กก็จะคิดและจินตนาการเพิ่มขึ้น การฝึกลักษณะนี้ จะให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่สนใจ ถือเป็นการฝึกสมาธิควบคู่กับการจดจำภาษาให้ได้ดียิ่งขึ้น คำศัพท์ทั้งหมด 30 คำ

วัตถุประสงค์ – เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อเทคโนโลยี Augmented Reality

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR CODE : เอกองค์อัครศิลปิน 2017

วิธีการใช้งาน

บริษัทอิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำแอพพลิเคชั่น เอกองค์อัครศิลปิน 2017 ในแบบวีดีโอฝังในแอพพลิเคชั่น
ขึ้นประกอบการใช้งานปฏิทินและสมุดบันทึก ประจำปี 2560 ชุด เอกองค์อัครศิลปิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืน
นานถึง 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่า 70 ปี
ด้วยพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถเป็นอเนกประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 45 เพลง จึงได้รับ
การถวายพระราชสมัญญานามว่า “อัครศิลปิน” โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาตให้นำเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 12 เพลง พร้อมกับภาพวีดิทัศน์ประกอบ
เพลง ซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ ออกเผยแพร่ ด้วยแอพพลิเคชั่น เอกองค์อัครศิลปิน 2017 นี้
โดยแอพพลิเคชั่นนี้ใช้ควบคู่กับเทคนิค AR Code เพื่อใช้ส่องไปที่ปฏิทินและสมุดบันทึกดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่เสมือนจริง

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR CODE : TOYOTA CALENDAR 2017

วิธีการใช้งาน

TOYOTA prepares to serve everyone with “Mobility Happiness” throughout the year 2017 by offering an augmented reality calendar. TOYOTA is now ready to open up a new experience of our fully-integrated services and innovations for our TOYOTA clients through the innovative AR code technology on TOYOTA Calendar 2017. Simply scanning the calendarcover page, our clients will be delighted and have fun with our impressive services which will display in the form of an interactive 3D animated virtual reality. Instructions 1. Simply download TOYOTA Calendar 2017 application from App Store by using QR code found on the calendar.

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

2. Download the print marker at http://www.toyota.co.th/landingpage/calendar_2017/calendar_2017.jpg and print it out, or display it on your computer screen. 3. Open AR application and use your smart phone or tablet to capture the AR code on the calendar. 4. Video clip will be displayed and enjoy an interactive 3D animated virtual reality.

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

ตัวอย่างหน้าตาแอพพลิเคชั่น

AR CODE : AR สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประวัติฟ้าสีรุ้ง

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยการริเริ่มของคุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ นักชำนาญการสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาได้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง สมาคมฯ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่าอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาที่กลุ่มชายรักชายรวมทั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังถูกสังคมตีตรา เลือกปฏิบัติ ถูกผลิตซ้ำในภาพลักษณ์ที่ด้อยค่าในสังคม และด้วยเหตุผลที่ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ จึงได้ชักชวนกลุ่มชายรักชายที่มีจิตอาสามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ภายใต้ชื่อ “ชมรมเส้นทางสีรุ้ง” โดยการจัดกิจกรรมแจกถุงยางอนามัยและให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่กลุ่มเป้าหมายชายรักชายที่มาใช้พื้นที่สวนลุมพินีเพื่อการพักผ่อน โดยในช่วงแรกการทำงานเป็นลักษณะจิตอาสา ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการทำงานใดๆทั้งสิ้น จนในระยะเวลาไม่นานมีผู้ให้ความสนใจมาเข้าร่วมกลุ่มและร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มฟ้าสีรุ้ง” โดยมีแนวคิดมาจากการที่สีรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศอันเป็นสากล ซึ่งเปรียบเสมือนความหลากหลายของมนุษย์ เมื่อมารวมกับคำว่าฟ้า จึงเปิดเป็นคำว่า “ฟ้าสีรุ้ง” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความหลากหลายที่อยู่ภายใต้สังคมเดียวกันอย่างสวยงามดั่งสายรุ้งบนฟากฟ้าที่สดใสโดยองค์กรหมอไร้พรมแดน ประเทศเบลเยี่ยม เป็นองค์กรแรกที่ สนับสนุนถุงยางอนามัยและเอกสารให้ความรู้เพื่อ ให้อาสาสมัครสามารถให้ข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆ ในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนสถานะจากกลุ่มฟ้าสีรุ้ง เป็น “องค์กรฟ้าสีรุ้ง” เมื่อการดำเนินกิจกรรมได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาจึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย

ในปี พ.ศ.2546 ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการศึกษาความชุกของเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยพบว่ามี อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพฯ อยู่ที่ร้อยละ 17.3 ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขยาย การทำงานป้องกันเอดส์ใน กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 องค์กรฟ้าสีรุ้งได้จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมกับกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” และได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานภายใต้งบประมาณสนับสนุน จากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้าน สาธารณสุข และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร FHI 360 , PACT , กองทุนโลก , PSI , UNAIDS , UN WOMEN และ AJWS ปัจจุบันสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยมีการดำเนินโครงการด้านสุขภาพเฉพาะสำหรับ กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย คนข้ามเพศ (สาวประเภทสอง) หญิงรักหญิง รวมถึงการทำงานประเด็นเรื่องสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และได้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง รามคำแหงและหาดใหญ่ เพื่อให้บริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายแบบรู้ผลในวันเดียว พร้อมบริการดูแลสนับสนุนสู่การรักษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา องค์กร PSI ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และการสนับสนุน ทางด้านวิชาการจากคลินิกชุมชน สีลม

ปัจจุบัน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มีสำนักงานและศูนย์กิจกรรม 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี และสงขลา มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมากกว่า 80 คน และอาสาสมัครมากกว่า 1,000 คน

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)