AR CODE : เอกองค์อัครศิลปิน 2017

วิธีการใช้งาน

บริษัทอิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำแอพพลิเคชั่น เอกองค์อัครศิลปิน 2017 ในแบบวีดีโอฝังในแอพพลิเคชั่น
ขึ้นประกอบการใช้งานปฏิทินและสมุดบันทึก ประจำปี 2560 ชุด เอกองค์อัครศิลปิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืน
นานถึง 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่า 70 ปี
ด้วยพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถเป็นอเนกประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 45 เพลง จึงได้รับ
การถวายพระราชสมัญญานามว่า “อัครศิลปิน” โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาตให้นำเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 12 เพลง พร้อมกับภาพวีดิทัศน์ประกอบ
เพลง ซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ ออกเผยแพร่ ด้วยแอพพลิเคชั่น เอกองค์อัครศิลปิน 2017 นี้
โดยแอพพลิเคชั่นนี้ใช้ควบคู่กับเทคนิค AR Code เพื่อใช้ส่องไปที่ปฏิทินและสมุดบันทึกดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่เสมือนจริง

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR Code : MEA Calendar 2017

การไฟฟ้านครหลวง จัดทำแอพพริเคชั่น MEA Calendar 2017 ขึ้นประกอบการใช้งานปฏิทินและสมุดบันทึก ประจำปี 2560 ชุด เอกองค์อัครศิลปิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานถึง 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่า 70 ปีด้วยพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถเป็นอเนกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 45 เพลง จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “อัครศิลปิน” โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 12 เพลง พร้อมกับภาพวีดิทัศน์ประกอบเพลง ซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ ออกเผยแพร่ ด้วยแอพพริเคชั่น MEA Calendar 2017 นี้โดยแอพพริเคชั่นนี้ใช้ควบคู่กับเทคนิค AR Code เพื่อใช้ส่องไปที่ปฏิทินและสมุดบันทึกดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่เสมือนจริง

Marker