Replace

คือแอปพลิเคชันที่เป็นเทคโนโลยีความจริงเสริม ( AR : Augmentd Reality )

โลกเสมือนในสถานที่จริง

ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม การนำเอาโลกเสมือนทั้งโลก ไปใส่ไว้ในโลกความจริง ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะ Replace ได้นำเอาจุดเด่นนี้ใส่ไว้ในแอปพลิเคชันเรียบร้อย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงดิจิทัลคอนเทนต์ ได้อย่างง่ายดาย

ค่าบริการ