AR CODE – BTFP Digital Book 2017

iOS Download

Android Download

Application Name
BTFP Digital Book 2017

คำอธิบาย Application
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดทำหนังสือรวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนประจำปี 2556-2557 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินมานำเสนอในรูปแบบของ Augmented Reality (AR) เพื่อให้หนังสือดังกล่าวซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลทางวิชาการ มีความน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่แก่ประชาชน

Marker

Author: Illusion Thai

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชียญชาญด้วย 3D MAPPING, AR CODE, VR มีผลงานมาแล้วมากมาย สนใจชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ www.illusion.in.th e mail - illusion.thai@gmail.com Phone - 080 264 3336

1 thought on “AR CODE – BTFP Digital Book 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *