AR วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

หน้าตาของแอปพลิเคชัน AR

ตัวอย่างเนื้อหาโมเดล 3 มิติ

ตัวอย่างเนื้อหาโมเดล 3 มิติ

เทคโนโลยีความจริงเสริม ( AR : Augmented Reality ) กล่าวได้ว่ามีประโยชร์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องสับสนว่าเนื้อหาที่อาจารย์ผู้สอนจะสอนได้ดีหรือไม่ เพราะเนื้อหานี้ ทาง สสวท. ได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหาแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื้อหาที่เป็นโมเดลสามมิติที่ได้พัฒนาขึ้น ทำเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนที่เป็นเพียงภาพ 2 มิติ ผู้เรียนสามารถหมุนเนื้อหาได้ 360 องศา