IPST SciM1

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR Code ทำงานยังไง

ในบทความนี้ ผมจะมาอธิบายการทำงานของ ระบบ AR Code นะครับโดยจะยกตัวอย่างทั้งหมดเป็นภาพประกอบ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายมากขึ้นครับ

ภาพนี้เป็นกระบวนการแรกที่เราจะใช้แอพพลิเคชั่น AR Code คือ เปิดแอพพลิเคชั่น ต่อจากนั้นคุณสแกน หรือส่องที่ภาพ ที่เป็น AR Code

ระบบ AR Code จะทำการจับจุดต่างของสี ที่เกิดขึ้นในหน้ากล้องทั้งหมด ซึ่งกระบวนการนี้เอง ที่จะใช้การทำงานทรัพยากรความสามารถของสมาร์ทโฟนค่อนข้างมาก จึงควรใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ในการใช้งาน เพื่อให้การทำงานได้ราบรื่น

และด้วยเหตุผลการจับจุดสีต่าง ๆ ของสีนี้เอง จำเป็นที่จะต้องใช้ภาพ Marker ที่มีจุดต่างของสีเยอะ การทำงาน AR Code จะยิ่งดีขึ้น

ขั้นตอนการเทียบจุดต่างของสีเพื่อความแม่นยำ ควรใช้ภาพ Marker ที่มีรายละเอียดเยอะ ๆ

เมื่อระบบ AR Code คำนวณแล้วว่าจุดต่างของสีที่พบ กับระบบที่มี คล้ายกันหรือเหมือนกัน ระบบจะสร้างพื้นผิวตารางเพื่อจับแกนว่าแกนใดเป็นทิศทางไหน x y หรือ z ถ้าภาพที่เป็น Marker ของเรามีรายละเอียดน้อยการคำนวณจะทำได้ยากและเกิด อาการสั่น จึงไม่แนะนำภาพ Marker ที่มีรายละเอียดน้อย

เมื่อระบบ AR Code สามารถจับแกน X Y Z ได้เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาจะแสดงผลขึ้นมา

เนื้อหา AR Code จะอยู่ติดกับแผ่นได้อย่างแนบแน่น

DLT AR

iOS Download

Android Download

เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านแอพพลิเคชั่น กรมการขนส่งทางบก AR
———————————————————————————————————-
เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณส่องไปยังผนังรูปภาพที่มีสัญลักษณ์  AR ก็จะปรากฏภาพ Animation 3D หรือ Clip VDO ขึ้นมา พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้รายละเอียดเนื้อหา ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้

Marker

THANACHART CALENDAR 2018

แอปพลิเคชันปฏิทินพุทธศักราช ๒๕๖๑ ชุด “ใต้ร่มพระบารมี ตติยราชมหิดล”

ถ่ายทอดพระราชปณิธานแห่งราชสกุลมหิดล ที่สืบทอดแบบแผนความดีงามและความเสียสละเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่อาณาประชาราษฏร์และแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานตลอด ๓ รัชกาล ผ่านบทความทรงคุณค่าและพระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามโดยการสร้างสรรค์

จากศิลปินชั้นนำของเมืองไทย

ปฏิทินแสดงวันสำคัญ และวันหยุดต่าง ๆ ของไทย ข้างขึ้น ข้างแรม วันพระ วันมงคล

บันทึกช่วยจำทั้งการนัดหมาย ข้อความ เหตุการณ์สำคัญ และข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณต้องการ

ซาบซึ้งกับภาพและเรื่องราว อันทรงคุณค่า ของพระราชปณิธาน แห่งราชสกุลมหิดล ที่สืบทอดความดีงาม สร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทย

แอปพลิเคชันนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลด ปฏิทินในรูปแบบดิจิทัล

ใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

เพื่อสะท้อนถึงการเป็นสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

เงื่อนไขการใช้ Thanachart Calendar

 1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า Thanachart Calendar จะสามารถถูกใช้งานได้ภายในระยะเวลาจำกัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก Thanachart Calendar เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
 2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า Thanachart Calendar และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นการให้บริการตามสภาพ (as is) และผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่าไม่มีการรับประกันใดๆ ว่า Thanachart Calendar จะ (1) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ (รวมทั้งการสูญหายของข้อมูล) ต่ออุปกรณ์ ซอฟแวร์ แอปพลิเคชั่น หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ (2) สามารถให้บริการได้โดยปราศจากข้อติดขัด หรือข้อขัดข้องใดๆ (3) สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (4) ปราศจากส่วนที่อาจเป็นอันตรายหรือข้อผิดพลาด (5) สามารถป้องกันการเข้าสู่อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ (6) มีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือครบถ้วน (7) ปราศจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆ
 3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมกันเรียกว่า “ธนชาต”) ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้งาน Thanachart Calendar ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำหรับความเสียหายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการดาวโหลดและ/หรือใช้งาน Thanachart Calendar
 4. กรณีผู้ใช้บริการนำรูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการกระทำใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือในลักษณะขัดต่อความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีบน Thanachart Calendar ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยธนชาตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกระทำดังกล่าว และหากธนชาตได้รับความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนชาตจนครบถ้วน
 5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าเงื่อนไขการใช้ Thanachart Calendar ฉบับนี้อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เป็นคราวๆ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

AR CODE : วิทย์ ป. 1

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 3

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 4

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR COCE : วิทย์ ป. 6

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : Banbua AR

512-512

ข้อมูลบ้านบัว

บ้านบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านข้าวอินทรีย์จังหวัดพะเยา อีกทั้งด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นการผสมผสานของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่ตามศักยภาพและเทคนิควิธีการของท้องถิ่นด้วย จนมีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วประเทศ เรียกได้ว่าเป็น Ecotourism ตั้งแต่ ปี 2558 จำนวนผู้มาศึกษาดูงานกว่า 500 คณะ จำนวนกว่า 50,000 คน  โดยมีการบริหารจัดการโดยมัคคุเทศก์ของชุมชนมืออาชีพ และมีบริการที่พักโฮมสเตย์ จำนวน กว่า 20 หลัง รับคณะศึกษาดูงานพักค้างแรมได้ มากกว่า 100 คน และยังเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR CODE : SSRU AR

วิธีการใช้งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น SSRU AR เพื่อใช้ Scan กับวารสารและเอกสารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อใช้ดูเนื้อหาที่เป็นวีดีโอและโมเดล 3 มิติ นักศึกษาสามารถดาวโหลดได้แล้ววันนี้ ที่ APP STORE

เทคโนโลยี AR CODE (Augmented reality) คือการสผานเอาโลกของความเป็นจริงเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อขยายเนื้อหาจากกระดาษสู่ เนื้อหาดิจิตอล

สัดส่วน

 • Model
 • Marker
 • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)