นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชัน CAN DO

 1. แอปพลิเคชัน CAN DO ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เป็นนักเรียนสามารถเรียนรู้การเขียน CODE แบบง่ายๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในอนาคต
 2. ข้อมูลชื่อตัวละคร ระบบจะบันทึกเก็บเอาไว้ในสมาร์ทโฟนของผู้เล่นเท่านั้น ไม่มีการส่งออกข้อมูลของผู้เล่น ไปยังเซิฟเวอร์แต่อย่างใด เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น
 3. การตกแต่งตัวละครจะไม่มีการเก็บสถิติใดๆ เป็นเพียงการเก็บบันทึกลงในสมาร์ทโฟนของผู้เล่นเท่านั้น
 4. กิจกรรมต่างๆ และเวลาในการเล่นจะบันทึกลงในสมาร์ทโฟนของผู้เล่นเท่านั้น
 5. ภาระกิจต่างๆ ในแอปพลิเคชัน ที่ผู้เล่นได้เล่นไป จะเป็นการบันทึกลงในสมาร์ทโฟนของผู้เล่นเท่านั้น
 6. แอปพลิเคชันนี้ไม่มีโฆษณา หรือภาพที่มีความไวต่อแสง เพื่อให้ผู้เล่นมีความปลอดภัยในการใช้งาน
 7. แอปพลิเคชันนี้ ควรเล่นกับผู้ปกครอง และมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ

หลักการและเหตุผล แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการคิดอย่างมีขั้นตอน Coding and Programming learning skill

เด็กในปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นมาในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมากยิ่งกว่าที่ผ่านมา วิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ เทคโนโลยีการแพทย์ ควอนต้มคอมพิวเตอร์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาช่วยให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ การสื่อสาร การใช้จ่าย การทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ฯลฯ

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งนี้ ส่งผลกระทบให้หลายองค์กรต้องเกิดการแข่งขันกันที่สูงมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ดังนั้นการทำงานในปัจจุบันและอนาคตจึงต้องการทักษะของแรงงานผู้ที่มีความสามารถในการทำงานที่จัดการข้อมูลซับซ้อน การแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการคิดอย่างมีขั้นตอน หรือการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า การทำงานในหลายอาชีพล้วนแล้วต้องมีการใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การเรียนรู้ทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญยิ่ง ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หรือเฉพาะแต่ผู้ที่มีความสนใจแต่ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้หลายประเทศได้เริ่มส่งเสริมให้มีการศึกษาด้านทักษะการคำนวณมากขึ้น สำหรับการศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 25461 ได้เริ่มมีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนพื้นฐานการเรียนรู้และพัฒนาการคิดอย่างมีขั้นตอน คือวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ โค้ดดิ้ง (Coding) โดยการนำของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ

Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่

เมื่อเด็กไทยได้รับการศึกษาให้มีพื้นฐานทักษะด้าน Coding จะเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Competence) คือ สามารถสร้างสรรค์ จัดการแลกเปลี่ยนชุดข้อมูล แก้ปัญาหา เนื่องจากการเรียนรู้ด้าน Coding ช่วยให้ทำงานร่วมกันรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีได้ สามารถแข่งขันได้ เป็นการปูพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาไปถึงเด็กทุกคนโดยไร้ขอบเขตและลดความเหลื่อมล้ำ

“Coding กับการศึกษาพิเศษ เพราะการศึกษาไทย จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนรู้ Coding ได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะจัดการเรียนการสอน Coding สำหรับครูผู้สอน รวมถึงเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี” ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ

จากแนวคิดของคุณครูกัลยาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการคิดอย่างมีขั้นตอน Coding and Programming learning skill มหาวิทยาลัยรังสิต มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณ Coding สำหรับเด็กพิเศษ ให้มีความเพลิดเพลิน มีทักษะเข้าใจวิธีคิดด้วยการฝึกใช้ชุดคำสั่งเบื้องต้น ก่อนที่จะได้รับการศึกษา Coding ในลำดับขั้นต่อไป การศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับทักษะไม่ว่าแขนงใด การปูพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากผู้เรียนไม่มีทักษะพื้นฐานที่เข้าใจ จึงยากที่จะสามารถพัฒนาไปต่อได้ แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการคิดอย่างมีขั้นตอน Coding and Programming learning skill นี้เหมาะสำหรับการสอนให้เด็กพิเศษ หรือเด็กทั่วไปที่กำลังเริ่มทำความรู้จักการเรียนรู้พื้นฐาน Coding

แอปพลิเคชัน Can do ถูกสร้างออกมาเพื่อ ให้น้องๆ สามารถเรียนรู้กระบวนการ การเขียน Code ในรูปแบบเกม “ลากวาง” เพื่อปูพื้นฐานการเรียน Coding แบบง่ายๆ จำนวนภาระกิจมีทั้งหมด 20 ภาระกิจ ให้ผู้เรียนวางแผนให้ตัวละคน วางแผนคำสั่งให้ตัวละคนไปตามช่อง

ที่กำหนดไว้ ด้วยคำสั่งที่มี

การแต่งตัวละคร

 • ผู้ใช้งานสามารถเลือกตัวละครได้ 2 รูปแบบ เป็นตัวละครเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง
 • สามารถตั้งชื่อตัวละครได้ตามต้องการ ไม่ควรยาวเกิน 10 ตัวอักษร
 • สามารถเปลี่ยนสีเสื้อผ้า กางเกง และรองเท้าได้ โดยมีอย่างละ 5 สี

ภาระกิจ

 • เกมของเรามีทั้งหมด 40 ภาระกิจ ผู้เล่นสามารถที่จะเล่นไปทีละด่าน ไม่สามารถข้ามภาระกิจได้
 • ภาระกิจจะมีความยากขึ้นเป็นระดับ และมีคำสั่งเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเล่น
 • การเก็บข้อมูลของภาระกิจ จะไม่สามารถโอนถ่าย ข้ามเครื่องได้ จะบันทึกข้อมูลลงในเครื่องนั้นๆ ที่เล่นเท่านั้น

Families policies

ข้อมูลเรื่องความปลอดถัยของข้อมูล

 • แอปพลิเคชัน Can do ไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ แม้ว่าผู้ใช้จะต้องพิมพ์ชื่อตัวละคร แต่เป็นเพียงนามสมมุติเท่านั้น สามารถใช้ชื่ออะไรก็ได้ ตามสมควร
 • การตั้งชื่อของตัวละคร ระบบจะไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้เล่นใดๆ ผู้เล่นสามารถใช้นามสมมุติ และเลือกตัวละครที่ต้องการ
 • การตกแต่งตัวละคร ผู้เล่นสามารถเลือกได้ตามใจชอบ เป็นการเปลี่ยนสีเสื้อผ้า, รองเท้า, และอื่นๆ ผู้เล่นสามารถที่จะเปลี่ยน หรือไม่เปลี่ยน
 • การใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ผู้เล่น ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง หรือครู เพื่อให้การเรียนรู้ การเรียน เกิดขึ้นภายใต้การคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • ข้อมูลใดๆ ที่ผู้เล่นเลือก จะเป็นการเก็บลงในเครื่องสมาร์ทโฟนของผู้เล่นเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลออกมา

เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย

” เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” โดยกระทรวงวัฒนธรรม
📲 แอพพลิเคชั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
จาก 76 จังหวัดทั่วไทย ประกอบด้วย
▶️ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
▶️ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
▶️ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
▶️ แพ็กเกจท่องเที่ยว
▶️ ที่พัก
▶️ ร้านอาหาร
▶️ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT)
อีกทั้งยังรวบรวมเทศกาลประเพณีที่สำคัญของแต่ละจังหวัดไว้

🚘 เส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด มาพร้อมกับแผนที่แสดงเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อช่วยในการวางแผนได้แบบเท่ ๆ
🌸 เที่ยวชุมชน ยลวิถี วิถีชีวิตชุมชนจาก 76 จังหวัด อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่รวบรวมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกัน

ความปลอดภัยของข้อมูล

 • ชื่อสมาชิก ท่านสามารถกรอกชื่อจริง และนามสกุล หรือ นามสมมุติได้
 • เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ในครั้งถัดไป
 • ท่านสามารถลบข้อมูลบัญชีของท่านได้ ในเมนู”ตั้งค่า”

เที่ยวชุมชน ยลวิถี

” เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” โดยกระทรวงวัฒนธรรม

📲 แอพพลิเคชั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
จาก 76 จังหวัดทั่วไทย ประกอบด้วย

▶️ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
▶️ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
▶️ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
▶️ แพ็กเกจท่องเที่ยว
▶️ ที่พัก
▶️ ร้านอาหาร
▶️ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT)
อีกทั้งยังรวบรวมเทศกาลประเพณีที่สำคัญของแต่ละจังหวัดไว้

🚘 เส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด มาพร้อมกับแผนที่แสดงเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อช่วยในการวางแผนได้แบบเท่ ๆ

🌸 เที่ยวชุมชน ยลวิถี วิถีชีวิตชุมชนจาก 76 จังหวัด อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่รวบรวมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกัน

ความปลอดภัยของข้อมูล

แอปพลิเคชันนี้จะมีการสมัครเข้าสู่ระบบง่าย คือการกรอกข้อมูล

 1. ชื่อ สามารถใช้ชื่อเล่น หรือนามแฝงได้
 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ควรกรอกตามเบอร์ที่ใช้งานจริงเพราะจะต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป เพื่อป้องกันการลืมเบอร์มือถือ

ข้อมูลชื่อ ท่านสามารถที่จะกรอกชื่อเล่น ชื่อจริง หรือ นามแฝงได้ เพราะเราไม่มีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อแต่อย่างใด หรือนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อการตลาด เพียงแต่นำข้อมูลเหล่านี้ไปเก็บเป้นสถิติการเข้าใช้งานอย่างเดียว รวมถึงเบอร์มือถือของท่านด้วย

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ บนเกาะที่สำคัญ ๆ เช่น วัด ร้านอาหาร จุดขึ้นเรือ รวมไปถึงยังมีแอปพลิเคชัน Nonthaburi Guide เพื่อให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลด ดูข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมในจังหวัดนนทบุรี

วีดีโอด้านบนเป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชัน Nonthaburi Guide

ดาวน์โหลด Android ดาวน์โหลด iOS

วัตถุประสงค์การจัดทำแอปพลิเคชัน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รองรับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล •เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในจังหวัดนนทบุรี

หน้าหลักของแอปพลิเคชัน นนทุบรีไกด์ จะแสดงข้อมูล หมวดหมู่ของแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดนนทบุรี โดยจะมีการแยกเกาะเกร็ดออกมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่าย
ตัวอย่าง เมนูร้านอาหารจะแสดงรายชื่อร้านอาหาร โดยเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนลง ระบบจะทำการโหลดข้อมูลของร้านอาหารเพิ่มเติม และเมื่อผู้ใช้งานคลิกเข้าไปที่ร้านอาหาร จะแสดงข้อมูลของร้านอาหารนั้น ๆ และยังสามารถคลิกเพื่อโทรไปยังร้าน และไปยังเพจแฟนของร้านอาหารนั้น ๆ ได้
รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวจะแสดงข้อมูลเรียงตามระยะใกล้ไกล โดยจะแสดงข้อมูลระยะห่างเอาไว้ เช่น 15 กิโลเมตร

แอพพลิเคชั่นนี้ เอาไว้ใช้กับรถสองแถวภายในจังหวัดนนทบุรี เป็นการร่วมกันพัฒนากับผู้ประกอบการรถสองแถว เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน และใช้ค้นหาป้ายรถสองแถวในจังหวัดนนทบุรี

1. เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการรถสองแถวและผู้ให้บริการรถสองแถว
2. เพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการรถสองแถว (การขนส่งระดับรอง) ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการรถสองแถวในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ คุณเบส 087-818-5389 (อู่สองแถวนนท์ สายท่าน้ำนนท์ สนามบินน้ำ)

“Digital Portable Calendar”: It comprises various interesting functions with clear and movable illustrations. You can keep personal notes, appointments, or tourism activities and traditions of your interest, and make reservations for travel tickets and accommodation in full circle. Also, the Calendar can be connected to a camera for taking those beautiful photos to be decorated with cute stickers before sending the impressive pictures to your loved ones.“ปฏิทินพกพาแบบดิจิทัล” ประกอบด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายน่าสนใจ มีภาพประกอบคมชัดและเคลื่อนไหวได้ ให้คุณจัดเก็บบันทึกส่วนตัว นัดหมาย หรือบันทึกกิจกรรมประเพณีท่องเที่ยวที่สนใจ ทั้งยังสำรองบัตรโดยสารและที่พักสำหรับการเดินทางได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพสวยๆ นำมาตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์น่ารักๆ แล้วส่งภาพความประทับใจให้คนที่คุณรักได้อีกด้วย

ติดต่องานด้าน AR Code, QR Code, 3D Mapping
www.illusion.in.th
illusion.thai@gmail.com , joe@myrecall.app
โทร 0637896694 , 0948265652 (คุณโจ)

แอปพลิเคชันปฏิทินพุทธศักราช ๒๕๖๑ ชุด “ใต้ร่มพระบารมี ตติยราชมหิดล”

ถ่ายทอดพระราชปณิธานแห่งราชสกุลมหิดล ที่สืบทอดแบบแผนความดีงามและความเสียสละเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่อาณาประชาราษฏร์และแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานตลอด ๓ รัชกาล ผ่านบทความทรงคุณค่าและพระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามโดยการสร้างสรรค์

จากศิลปินชั้นนำของเมืองไทยปฏิทินแสดงวันสำคัญ และวันหยุดต่าง ๆ ของไทย ข้างขึ้น ข้างแรม วันพระ วันมงคลบันทึกช่วยจำทั้งการนัดหมาย ข้อความ เหตุการณ์สำคัญ และข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณต้องการซาบซึ้งกับภาพและเรื่องราว อันทรงคุณค่า ของพระราชปณิธาน แห่งราชสกุลมหิดล ที่สืบทอดความดีงาม สร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยแอปพลิเคชันนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลด ปฏิทินในรูปแบบดิจิทัล

ใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

เพื่อสะท้อนถึงการเป็นสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเงื่อนไขการใช้ Thanachart Calendar

 1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า Thanachart Calendar จะสามารถถูกใช้งานได้ภายในระยะเวลาจำกัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก Thanachart Calendar เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
 2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า Thanachart Calendar และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นการให้บริการตามสภาพ (as is) และผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่าไม่มีการรับประกันใดๆ ว่า Thanachart Calendar จะ (1) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ (รวมทั้งการสูญหายของข้อมูล) ต่ออุปกรณ์ ซอฟแวร์ แอปพลิเคชั่น หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ (2) สามารถให้บริการได้โดยปราศจากข้อติดขัด หรือข้อขัดข้องใดๆ (3) สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (4) ปราศจากส่วนที่อาจเป็นอันตรายหรือข้อผิดพลาด (5) สามารถป้องกันการเข้าสู่อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ (6) มีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือครบถ้วน (7) ปราศจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆ
 3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมกันเรียกว่า “ธนชาต”) ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้งาน Thanachart Calendar ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำหรับความเสียหายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการดาวโหลดและ/หรือใช้งาน Thanachart Calendar
 4. กรณีผู้ใช้บริการนำรูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการกระทำใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือในลักษณะขัดต่อความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีบน Thanachart Calendar ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยธนชาตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกระทำดังกล่าว และหากธนชาตได้รับความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนชาตจนครบถ้วน
 5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าเงื่อนไขการใช้ Thanachart Calendar ฉบับนี้อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เป็นคราวๆ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด