AR CODE – BTFP Digital Book 2017

iOS Download

Android Download

Application Name
BTFP Digital Book 2017

คำอธิบาย Application
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดทำหนังสือรวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนประจำปี 2556-2557 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินมานำเสนอในรูปแบบของ Augmented Reality (AR) เพื่อให้หนังสือดังกล่าวซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลทางวิชาการ มีความน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่แก่ประชาชน

Marker

3D MAPPING – Edent ทองหล่อ

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

3D MAPING – โชเซียวมีเดี่ยว

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

3D MAPING – Kidzania Thailand

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

3D MAPPPING – OPENING NOTE 4 TH

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

3D MAPPING – WCA Thailand

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

3D MAPPING – ร้านอาหาร

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

3D MAPPING – งานรับบัว

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

3D MAPPING – งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2558

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

3D MAPPING – WIKO

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th

Storyboard

Development

Inventive

Setup

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศ) จำกัด
เราคือผู้เชี่ยฐชาญด้าน 3D MAPPING, AR CODE และ VR
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร คุณโจ 080-264-3336
E-mail – illusion.thai@gmail.com
www.illusion.in.th