DLT AR

iOS Download

Android Download

เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านแอพพลิเคชั่น กรมการขนส่งทางบก AR
———————————————————————————————————-
เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณส่องไปยังผนังรูปภาพที่มีสัญลักษณ์  AR ก็จะปรากฏภาพ Animation 3D หรือ Clip VDO ขึ้นมา พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้รายละเอียดเนื้อหา ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 1

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 3

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : วิทย์ ป. 4

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR COCE : วิทย์ ป. 6

iOS Download

Android Download

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Marker

AR CODE : Banbua AR

512-512

ข้อมูลบ้านบัว

บ้านบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านข้าวอินทรีย์จังหวัดพะเยา อีกทั้งด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นการผสมผสานของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่ตามศักยภาพและเทคนิควิธีการของท้องถิ่นด้วย จนมีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วประเทศ เรียกได้ว่าเป็น Ecotourism ตั้งแต่ ปี 2558 จำนวนผู้มาศึกษาดูงานกว่า 500 คณะ จำนวนกว่า 50,000 คน  โดยมีการบริหารจัดการโดยมัคคุเทศก์ของชุมชนมืออาชีพ และมีบริการที่พักโฮมสเตย์ จำนวน กว่า 20 หลัง รับคณะศึกษาดูงานพักค้างแรมได้ มากกว่า 100 คน และยังเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)

AR CODE : SSRU AR

วิธีการใช้งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น SSRU AR เพื่อใช้ Scan กับวารสารและเอกสารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อใช้ดูเนื้อหาที่เป็นวีดีโอและโมเดล 3 มิติ นักศึกษาสามารถดาวโหลดได้แล้ววันนี้ ที่ APP STORE

เทคโนโลยี AR CODE (Augmented reality) คือการสผานเอาโลกของความเป็นจริงเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อขยายเนื้อหาจากกระดาษสู่ เนื้อหาดิจิตอล

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)