THANACHART CALENDAR 2018

แอปพลิเคชันปฏิทินพุทธศักราช ๒๕๖๑ ชุด “ใต้ร่มพระบารมี ตติยราชมหิดล”

ถ่ายทอดพระราชปณิธานแห่งราชสกุลมหิดล ที่สืบทอดแบบแผนความดีงามและความเสียสละเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่อาณาประชาราษฏร์และแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานตลอด ๓ รัชกาล ผ่านบทความทรงคุณค่าและพระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามโดยการสร้างสรรค์

จากศิลปินชั้นนำของเมืองไทย

ปฏิทินแสดงวันสำคัญ และวันหยุดต่าง ๆ ของไทย ข้างขึ้น ข้างแรม วันพระ วันมงคล

บันทึกช่วยจำทั้งการนัดหมาย ข้อความ เหตุการณ์สำคัญ และข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณต้องการ

ซาบซึ้งกับภาพและเรื่องราว อันทรงคุณค่า ของพระราชปณิธาน แห่งราชสกุลมหิดล ที่สืบทอดความดีงาม สร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทย

แอปพลิเคชันนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลด ปฏิทินในรูปแบบดิจิทัล

ใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

เพื่อสะท้อนถึงการเป็นสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

เงื่อนไขการใช้ Thanachart Calendar

  1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า Thanachart Calendar จะสามารถถูกใช้งานได้ภายในระยะเวลาจำกัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก Thanachart Calendar เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
  2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า Thanachart Calendar และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นการให้บริการตามสภาพ (as is) และผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่าไม่มีการรับประกันใดๆ ว่า Thanachart Calendar จะ (1) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ (รวมทั้งการสูญหายของข้อมูล) ต่ออุปกรณ์ ซอฟแวร์ แอปพลิเคชั่น หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ (2) สามารถให้บริการได้โดยปราศจากข้อติดขัด หรือข้อขัดข้องใดๆ (3) สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (4) ปราศจากส่วนที่อาจเป็นอันตรายหรือข้อผิดพลาด (5) สามารถป้องกันการเข้าสู่อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ (6) มีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือครบถ้วน (7) ปราศจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆ
  3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมกันเรียกว่า “ธนชาต”) ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้งาน Thanachart Calendar ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำหรับความเสียหายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการดาวโหลดและ/หรือใช้งาน Thanachart Calendar
  4. กรณีผู้ใช้บริการนำรูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการกระทำใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือในลักษณะขัดต่อความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีบน Thanachart Calendar ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยธนชาตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกระทำดังกล่าว และหากธนชาตได้รับความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนชาตจนครบถ้วน
  5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าเงื่อนไขการใช้ Thanachart Calendar ฉบับนี้อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เป็นคราวๆ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด