TAT Calendar

“Digital Portable Calendar”: It comprises various interesting functions with clear and movable illustrations. You can keep personal notes, appointments, or tourism activities and traditions of your interest, and make reservations for travel tickets and accommodation in full circle. Also, the Calendar can be connected to a camera for taking those beautiful photos to be decorated with cute stickers before sending the impressive pictures to your loved ones.

“ปฏิทินพกพาแบบดิจิทัล” ประกอบด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายน่าสนใจ มีภาพประกอบคมชัดและเคลื่อนไหวได้ ให้คุณจัดเก็บบันทึกส่วนตัว นัดหมาย หรือบันทึกกิจกรรมประเพณีท่องเที่ยวที่สนใจ ทั้งยังสำรองบัตรโดยสารและที่พักสำหรับการเดินทางได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพสวยๆ นำมาตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์น่ารักๆ แล้วส่งภาพความประทับใจให้คนที่คุณรักได้อีกด้วย

ติดต่องานด้าน AR Code, QR Code, 3D Mapping
www.illusion.in.th
illusion.thai@gmail.com , joe@myrecall.app
โทร 0637896694 , 0948265652 (คุณโจ)

AR CODE : AR สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประวัติฟ้าสีรุ้ง

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยการริเริ่มของคุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ นักชำนาญการสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาได้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง สมาคมฯ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่าอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาที่กลุ่มชายรักชายรวมทั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังถูกสังคมตีตรา เลือกปฏิบัติ ถูกผลิตซ้ำในภาพลักษณ์ที่ด้อยค่าในสังคม และด้วยเหตุผลที่ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ จึงได้ชักชวนกลุ่มชายรักชายที่มีจิตอาสามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ภายใต้ชื่อ “ชมรมเส้นทางสีรุ้ง” โดยการจัดกิจกรรมแจกถุงยางอนามัยและให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่กลุ่มเป้าหมายชายรักชายที่มาใช้พื้นที่สวนลุมพินีเพื่อการพักผ่อน โดยในช่วงแรกการทำงานเป็นลักษณะจิตอาสา ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการทำงานใดๆทั้งสิ้น จนในระยะเวลาไม่นานมีผู้ให้ความสนใจมาเข้าร่วมกลุ่มและร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มฟ้าสีรุ้ง” โดยมีแนวคิดมาจากการที่สีรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศอันเป็นสากล ซึ่งเปรียบเสมือนความหลากหลายของมนุษย์ เมื่อมารวมกับคำว่าฟ้า จึงเปิดเป็นคำว่า “ฟ้าสีรุ้ง” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความหลากหลายที่อยู่ภายใต้สังคมเดียวกันอย่างสวยงามดั่งสายรุ้งบนฟากฟ้าที่สดใสโดยองค์กรหมอไร้พรมแดน ประเทศเบลเยี่ยม เป็นองค์กรแรกที่ สนับสนุนถุงยางอนามัยและเอกสารให้ความรู้เพื่อ ให้อาสาสมัครสามารถให้ข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆ ในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนสถานะจากกลุ่มฟ้าสีรุ้ง เป็น “องค์กรฟ้าสีรุ้ง” เมื่อการดำเนินกิจกรรมได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาจึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย

ในปี พ.ศ.2546 ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการศึกษาความชุกของเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยพบว่ามี อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพฯ อยู่ที่ร้อยละ 17.3 ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขยาย การทำงานป้องกันเอดส์ใน กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 องค์กรฟ้าสีรุ้งได้จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมกับกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” และได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานภายใต้งบประมาณสนับสนุน จากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้าน สาธารณสุข และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร FHI 360 , PACT , กองทุนโลก , PSI , UNAIDS , UN WOMEN และ AJWS ปัจจุบันสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยมีการดำเนินโครงการด้านสุขภาพเฉพาะสำหรับ กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย คนข้ามเพศ (สาวประเภทสอง) หญิงรักหญิง รวมถึงการทำงานประเด็นเรื่องสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และได้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง รามคำแหงและหาดใหญ่ เพื่อให้บริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายแบบรู้ผลในวันเดียว พร้อมบริการดูแลสนับสนุนสู่การรักษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา องค์กร PSI ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และการสนับสนุน ทางด้านวิชาการจากคลินิกชุมชน สีลม

ปัจจุบัน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มีสำนักงานและศูนย์กิจกรรม 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี และสงขลา มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมากกว่า 80 คน และอาสาสมัครมากกว่า 1,000 คน

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)