AR CODE : SSRU AR

วิธีการใช้งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น SSRU AR เพื่อใช้ Scan กับวารสารและเอกสารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อใช้ดูเนื้อหาที่เป็นวีดีโอและโมเดล 3 มิติ นักศึกษาสามารถดาวโหลดได้แล้ววันนี้ ที่ APP STORE

เทคโนโลยี AR CODE (Augmented reality) คือการสผานเอาโลกของความเป็นจริงเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อขยายเนื้อหาจากกระดาษสู่ เนื้อหาดิจิตอล

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)