AR CODE : Banbua AR

512-512

ข้อมูลบ้านบัว

บ้านบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านข้าวอินทรีย์จังหวัดพะเยา อีกทั้งด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นการผสมผสานของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่ตามศักยภาพและเทคนิควิธีการของท้องถิ่นด้วย จนมีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วประเทศ เรียกได้ว่าเป็น Ecotourism ตั้งแต่ ปี 2558 จำนวนผู้มาศึกษาดูงานกว่า 500 คณะ จำนวนกว่า 50,000 คน  โดยมีการบริหารจัดการโดยมัคคุเทศก์ของชุมชนมืออาชีพ และมีบริการที่พักโฮมสเตย์ จำนวน กว่า 20 หลัง รับคณะศึกษาดูงานพักค้างแรมได้ มากกว่า 100 คน และยังเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

สัดส่วน

  • Model
  • Marker
  • Application

MARKER (เครื่องหมายระบุตำแหน่ง)