MWA Fun Fest

iOS Download

Android Download

MWA Fun Fest by MWAIT เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพสัญลักษณ์โลโก้ของงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง เพื่อแสดงตัวตุ๊กตามาสคอต “น้องหยดน้ำ” ที่สามารถแชร์ภาพถ่ายผ่าน โซเชียลมีเดียคือ เฟสบุ๊คได้ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทุกๆสายงานด้านวิชาการของการประปานครหลวง

Marker