มีนาคม 20, 2020

AR วิทย์ ประถม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ตุลาคม 12, 2017

AR CODE : วิทย์ ป. 1

ตุลาคม 12, 2017

AR CODE : วิทย์ ป. 3

ตุลาคม 12, 2017

AR CODE : วิทย์ ป. 4

ตุลาคม 12, 2017

AR COCE : วิทย์ ป. 6

ตุลาคม 5, 2016

AR CODE – วิทย์ ป.2